Kontakter

Ansvarsfriskrivning

Alla texter och bilder är copyright till deras respektive ägare, om inte annat anges. Kopiera eller distribuera någon av upphovsrättsskyddat material på denna webbplats är strängt förbjudet utan medgivande. All original foton och artiklar är copyright respektive ägare och ingen upphovsrättsintrång är avsedd.

Fotografiska bilder ägs av sina respektive innehavare av upphovsrätt. Där så är möjligt, lämpligt ackreditering ges. På grund av att bilden förändringar ägande av många bilder kan inte kontrolleras. Där ägandet är känd för en kredit som ges.

Nyheter och artiklar i Pressen ägs av sina respektive innehavare av Upphovsrätt. Där så är möjligt, lämpligt ackreditering eller källan till den artikel finns på samma sida.

Om du vill se bilder eller innehåll på denna webbplats tas bort, ange vilka och kära och ge tid för att ta bort dessa innan du tar någon ytterligare åtgärd. Även vänligen ge oss de dokument som bekräftar att du är ägare av detta innehåll.

Denna webbplats är icke-vinstdrivande och är inte på något sätt försöka att göra intrång på upphovsrätt eller företag av alla enheter. Bilder och text som ägs av andra upphovsrättsinnehavare här används enligt riktlinjerna i den Verkligt Använda bestämmelserna i Förenta Staterna Lagen om Upphovsrätt. Dessa bilder och text används här endast för utbildningen.

Om du har några ytterligare frågor, tveka inte att kontakta webbplatsen.

Vår webbplats gör inte anspråk på att äga exklusiva rättigheter på alla bilder och videor som publiceras. Alla källor som vi använder för att skapa våra artiklar är och kommer att krediteras med en ordentlig betygsätt det. Vi är dock värd en hel del utdelade material från okända författare som vi fått via mail från vänner och våra läsare. Om du äger upphovsrätten till visst material såsom bilder eller data, och du vill att vi ska ta bort det från våra sidor, kontakta oss för att begära din ägande och kommer vi att kreditera dig och din hemsida, eller om du vill – helt ta bort innehåll.

Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada, inklusive genom försummelse, eller som uppstår direkt eller indirekt till följd av din användning eller förlitan på de tjänster eller den information som nås via vår hemsida.

Disclaimer

All written content and graphics are copyright to their respective owners unless otherwise stated. Copying or redistributing any of the copyrighted material of this site is strictly forbidden without consent. All original photos and articles are copyright to their respective owners and no copyright infringement is intended.

Photographic images are owned by their respective copyright owner. Where possible the appropriate accreditation is given. Due to image alterations ownership of many images can not be verified. Where ownership is known a credit is as given.

News and Press articles are owned by their respective Copyright owner. Where possible the appropriate accreditation or source of the article is given on the same page.

If you wish to see pictures or content on this website removed, please specify which ones and allow time to remove these before taking any further action. Also please provide us the documents that confirm you are the owner of this content.

This site is non-profit, and is in no way trying to infringe on the copyrights or businesses of any of the entities. Images and text owned by other copyright holders are used here under the guidelines of the Fair Use provisions of United States Copyright Law.  These images and text are used here only for the education.

If you have any further questions, please don’t hesitate to contact the site.

Our website does not claim to own exclusive rights on all images and videos published. All sources we use to create our articles are and will be credited with a proper linkback. However, we are hosting a lot of uncredited material from unknown authors we received via mails, from friends and our readers. If you own copyrights to some material such as images or data and you want us to remove it from our pages, contact us to claim your ownership and we will either credit you and your website, or if you wish – completely remove the content.

We are not responsible for any loss or damage caused, including through negligence, or arising directly or indirectly out of your use or reliance on the services or information accessed through our website.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

20 − fyra =